Marbitz.com

A Revealing Revelation

Redemption as an education in emunah


Midrash Rabba Parshas Bo

דבר אחר בארץ מצרים בשביל מי נגלה הקדוש ברוך הוא בשביל עצמו משל לבן בית שנתפס על ידי בעל מלאכתו ונחבש אמר לו אדונו אל תירא אני בא ומוציאך שלח עבדו להוציא ולא רצה הפונדקי לשלחו אמר יפה עשה הפונדקי שאני אמרתי לו אני מוציאו ולא פקדתיו שאני משלח את עבדי כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם עתידין הן בניך להשתעבד במצרים ואחר כך אני גואלן שנאמר (בראשית טו, יג) ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכתיב (שם שם, יד) וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי שלח הקדוש ברוך הוא משה לגואלן ולא רצה פרעה אמר הקדוש ברוך הוא כראוי עשה פרעה כי אני אמרתי לאברהם דן אנכי וכי משה אנכי או אהרן אנכי לא אמרתי אלא (תהלים פא, יא) אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים:

"And God spoke to Moshe and Aharon in the land of Egypt..." (Shmos 12:1) For whom did God reveal Himself in Egypt? For Himself.

This can be compared to a house guest who is caught through (the actions of?) his employer and is imprisoned. His master said to him: "Do not fear, I will come and take you out." (The master) sent his servant to take (the house guest) out but the innkeeper did not want to release him. (The master) said: "the inn keeper did well, for I had said to him 'I will take him out,' but I didn't redeem him, but instead sent my servant."

So too, God said to Abraham: your children will be enslaved in Egypt and afterwards I will redeem them, as it says (Braishis. 15:13): "You should surely know that your descendants will be strangers..." and it says (ibid, 14): "And also the nation which shall enslave them I will judge." God sent Moshe to redeem them and Pharaoh did not agree. God said: Pharaoh has acted appropriately for I said to Abraham "I will judge" - Is Moshe "I"? Or is Aharon "I"? Did I not say (Tehillim 81:11) "I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt."

דבר אחר בשביל מי נגלה הקדוש ברוך הוא במצרים בשביל משה אמר רבי נסים משל לכהן שהיה לו גינה של תאנים ובאותה גנה היה בית הפרס בקש לאכול תאנים אמר לאחד לך אמור לאריס שבעל הגינה אומר לך שתביא לו שתי תאנים הלך ואמר לו כך השיבו האריס מי הוא בעל הגנה לך למלאכתך אמר לו הכהן אני אלך לגנה אמרו לו למקום טמא אתה הולך אמר להם אפילו יש שם מאה טומאות הולך אני ולא יתבייש שלוחי

כך כשהיו ישראל במצרים אמר הקדוש ברוך הוא למשה (שמות ג, י) לכה ואשלחך אל פרעה הלך ואמר לו (שם ה, ב) מי ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה' (שם שם, ד) לכו לסבלותיכם אמר הקדוש ברוך הוא אלך למצרים שנאמר (ישעיה יט, א) משא מצרים אמרו לו מלאכי השרת למצרים אתה הולך למקום טומאה אמר להם אלך ולא יתבייש שלוחי משה הדא הוא דכתיב ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר:

Alternatively: For whom did God reveal Himself in Egypt? For Moshe.

Rabbi Nissim said: This can be compared to a kohen who had a garden of figs and in that garden there was a beis hapras [i.e., there was land that possibly contained human remains - preventing the kohen's entry]. (The kohen) sought to eat the figs. He said to someone: "Go and say to the sharecropper (working there) that the owner of the garden told you to bring two figs." He went and did as he was instructed. The sharecropper replied "Who is this owner of the garden? Go to your work!" The kohen said (to the person he'd sent): "I will go to the garden." They said to him: "You are going to this defiled place?" He replied: "Even if there were a hundred impurities I would go so my servant should not suffer shame."

So too, when Israel was in Egypt, God said to Moshe (Ex. 3:10): "Go and I will send you to Pharaoh." He (Moshe) went, and (Pharaoh) said to him (ibid. 5:2): "Who is this God that I should listen to His voice. I never knew this God...Go to your burdens." God said: "I will go to Egypt." As it says (Yeshaya 19:1): "A prophecy concerning Egypt.." The angels said to Him: "You are going to Egypt, to a defiled place?" He replied "I will go so my messenger, Moshe, will not be shamed." About this it is written: "And God spoke to Moshe and Aharon in the land of Egypt..." (Ex. 12:1)


Gaining even a simple understanding of these stories presents us with some problems:

Here's another problem:
Of course, it's important to note the subtle differences between the two stories:
And another problem:
Not such a simple midrash. Let's see if we can make some sense of it all.

I think it's fairly obvious that the house guest refers to the Jews in Egypt, who did after all originally go as guests. The innkeeper would then, of course, be Pharaoh. But who is the employer and what did he do to cause the Jews' imprisonment?

The one individual mentioned in the midrash's resolution who has no obvious corresponding figure in the story, is Avraham. Couldn't he be the Jews' "employer" in the sense that he was charged by God with the task of shaping his family for their eventual role as the nation of Torah? Remember: when God told Avraham about the coming exile (Gen. 15:13), it was so that his preparations should ensure that the exile experience should be productive (see Deut. 4:20 "And you: God took and brought you from the iron furnace, from Egypt, to be for Him a nation..." and Rashi: "From the furnace...a tool for purifying gold"). So, when they endured the purifying test of Egyptian slavery, the Jews were, in a sense, doing Avraham's work. And it was indeed under Avraham's (and God's) instruction that they were imprisoned.

Why does the first story describe the master's messenger as "his slave" while in the second story, the character playing the similar role is simply "someone"? Perhaps because a slave, being nothing more than an extension of his master, feels no personal shame if his task fails. The master therefore doesn't need to worry about a slave's feelings and can focus instead on his own needs. Because, however, the kohen in the second story sent a friend or colleague, he assumed a moral responsibility for his wellbeing. Thus, when things went wrong, he felt the need to restore his friend's honor. The resulting contrast between the two stories emphasizes the deep concern God had for His trusted "friend" Moshe. We'll have more on that later.

Why, if both the master and the kohen represent God, are they both portrayed as initially failing to keep their word? And once we're on the subject, why did God Himself appear to change His mind? I believe that this sequence of events was a device designed to highlight the key lessons of each midrash. If God had immediately and personally redeemed the Jews (or if the kohen and the master had immediately done what they were supposed to do) then we would never have been aware of those particular special qualities. It's a teaching tool.

Why two stories? Because we're being taught two distinct principles:

That God's word is perfectly reliable.

Had God promised to personally redeem us from Egypt and then done it, we would have been grateful. But to see Him "compromising" other values by "entering" the defiled seat of Egyptian government (as more clearly described in the second half of the midrash), drives home the point with even greater strength. We, God's nation, must be absolutely clear that His word is absolute.

That God cares deeply about His loyal followers.

That this "compromise" was primarily undertaken for Moshe's honor, speaks eloquently to the special relationship that can follow greater loyalty. Another key aspect of Torah life.

What connects the laws of sanctifying the new month mentioned at the beginning of Shmos twelve to the redemption that, according to the midrash, seems to be its goal? Rabbi S.R. Hirsch observes that by noting the regular rebirth of our moon, and its ascent into brightness and prominence, the Jewish people is to similarly aspire ever-again to rebirth and growth; to rising above the failures of the past. And through the fact that this monthly observation may actually be manipulated by the Jewish people (through their representatives in the Sanhedrin), we are taught that we're not slaves to nature, but free men able to rise above our past.

Finally, why were "two figs" chosen to personify the Jews in Egypt? Let's think: the overall principle taught by this part of the midrash is God's concern for Moshe. Since God's appreciation of Moshe and his many virtues is the focus, it makes sense to minimize others around him to reduce distraction (especially since Chazal do equate the value of Moshe with that of his entire nation).